Universiteit Leiden Universiteit Leiden | Bij ons leer je de wereld kennen.

Islam en samenleving

Onderzoek

Vanuit verschillende disciplines werken onderzoekers van de Universiteit Leiden samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. U vindt hier een voorbeeld op het gebied van taal en cultuur.

Overzicht wetenschapsdossiers

Onderzoek

De vele gezichten van een wereldgodsdienst

Kennis van moslimsamenlevingen is onmisbaar om in een geglobaliseerde wereld te kunnen functioneren en om onze eigen Nederlandse maatschappij goed te begrijpen. In Leiden verdiepen onderzoekers zich in de talen, cultuur, religie, rechtssystemen en geschiedenis van moslimsamenlevingen en zetten daarmee een eeuwenoude traditie voort.

Er bestaat niet één islam

Er zijn zo veel islams als er moslims zijn, luidt een gevleugelde uitdrukking. In Leiden wordt de islam daarom geduid als dynamisch, wereldwijd fenomeen en als een product van de lokale context. Ook in de moslimwereld spelen bij alledaagse en existentiële keuzes immers meer factoren een rol dan religie alleen. Zo bestuderen onderzoekers populaire Turkse soaps, omdat die weerspiegelen wat er speelt in de moderne Turkse samenleving. Ze ontcijferen oude papyri, om erachter te komen wat het in de middeleeuwen betekende om een moslim te zijn. Ze volgen hoe wetgevers in moslimlanden lokale tradities, moderne ideeën , wereldlijke wetten en religieuze wetgeving proberen te verenigen in één rechtssysteem. Daarvoor bestuderen ze niet alleen wetboeken, maar onderzoeken ook ter plekke hoe er nu echt met recht en onrecht wordt omgesprongen.  Bovendien kijken ze hoe moslims zich verhouden tot andere religieuze en niet-religieuze groepen in de samenleving en werken ze samen met Nederlandse moslims om nuance te scheppen in de debatten over de islam in Nederland.

Eeuwenoude traditie

De Leidse islamonderzoekers staan in een eeuwenoude traditie. Meer dan vierhonderd jaar geleden begon men in Leiden kennis over en geschriften in het Arabisch te verzamelen  om toegang te krijgen tot de Arabische wetenschap. Daarnaast bleken ook  Perzisch en Turks onontbeerlijk voor een goed begrip van het Midden-Oosten. In de negentiende eeuw verbreedde de interesse zich naar islamitisch recht en cultuur. Dat was nodig, want met Indië als kolonie was Nederland het grootste moslimrijk ter wereld. De Arabist Christiaan Snouck Hurgronje bestudeerde in die periode jarenlang de ‘geleefde Islam’ in Indië en vestigde in Leiden een van de belangrijkste expertisecentra op dit gebied. Bestuursambtenaren en ondernemers bewapenden zich er met kennis van lokale gebruiken voordat zij de boot naar Nederlands Indië namen.

Van West-Europa tot Zuidoost Azië

De unieke collectie primaire bronnen, de brede expertise en de multidisciplinaire benadering van de islam stellen Leidse onderzoekers in staat om moslimsamenlevingen in het heden en verleden met elkaar te vergelijken.  Religiewetenschappers en regiospecialisten werken daarbij nauw samen met taalkundigen,  historici, cultureel-antropologen, politicologen, sociologen en juristen. Hun onderzoek  strekt zich uit van West-Europa via Noord-Afrika en het Midden-Oosten tot Zuidoost Azië. Actieve kennis van Arabisch, Turks, Perzisch en bijvoorbeeld Indonesisch stelt onderzoekers in staat om direct contact te leggen met moslims over de hele wereld en toegang te verkrijgen tot bronnen in de originele taal. Dit is noodzakelijk om de dynamiek van de vele historische en moderne moslimsamenlevingen te kunnen begrijpen.

Meer informatie:
Leids Universitair Centrum voor de Studie van Islam en Samenleving

Islam en geschiedenis

Inzicht in de geschiedenis van de islam en moslimsamenlevingen werpt een helder licht op de complexe en veranderlijke sociale structuren van het Midden-Oosten. Inclusief de brandhaarden van nu, die tot in West-Europa effect hebben.


Formele en informele bronnen

Wat betekende het om een moslim te zijn in verschillende historische perioden? Hoe stak de samenleving in elkaar en hoe gingen mensen met elkaar om? En wat zegt dit over huidige moslimsamenlevingen?  Petra Sijpesteijn, hoogleraar Arabische taal en cultuur, combineert officiële geschriften met ‘informele’ bronnen om op deze vragen een antwoord te vinden.


Bedevaartsbrief

Informele bronnen als opgegraven huisraad, scheepspapieren, smeekschriften en liefdesbrieven waren – anders dan juridische, wetenschappelijke of literaire geschriften – niet bedoeld om bewaard te blijven. Als ze eeuwen later toch gevonden worden, vertellen ze ons veel over hoe de sociale verhoudingen door de tijd heen lagen. Een voorbeeld is de brief die een Egyptenaar op papyrus schrijft aan een vriend rond het jaar 700, zo’n 70 jaar na de dood van Mohammed. Vrij vertaald: ‘Kom, ga mee op bedevaart naar Mekka. De kalief heeft ertoe opgeroepen en ik denk dat het belangrijk is om te gaan. En trouwens: regel jij de kamelen?’  De brief geeft belangrijke informatie over de begintijd van de islam; het is een eerste bewijs dat de hadj toen al een plicht was voor moslims en leert ons over de praktische zaken zorgen die bij de hadj kwamen kijken.

Een van de oudste Koranfragmenten van de Universiteit Leiden

Een van de oudste Koranfragmenten van de Universiteit Leiden


Religieuze vrijheid

Uit de papyri – de e-mails van toen –  blijkt ook dat moslims en niet-moslims gedurende lange periodes vreedzaam samenleefden. Ze waren elkaars buren, zakenpartners, vrienden en trouwden soms met elkaar. Anders dan nu vaak wordt voorgesteld, werd de islam tijdens de expansie van het Arabische Rijk niet te vuur en te zwaard opgelegd. “Er veranderde van alles in het Midden-Oosten door de komst van de Arabieren. Ze voerden hun taal in en nieuwe rechtsregels. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen moslim moest worden”, benadrukt Sijpesteijn. In de Middeleeuwen was er in het Midden-Oosten meer vrijheid voor religieuze minderheden dan destijds in Europa.

Islam is veelvormig

Historisch onderzoek naar de islam maakt duidelijk dat er in de afgelopen 1500 jaar oneindig veel varianten geweest zijn van de geleefde islam. Voor Petra Sijpesteijn is dat een belangrijke waarde. ‘Je kunt niet spreken van ‘de moslim’ of ‘de islam’. Juist de veelvormigheid en de menselijke maakbaarheid van moslimsamenlevingen wil ik met mijn onderzoek graag laten zien. Zo hoop ik eraan bij te dragen dat men bij de huidige spanningen in het Midden-Oosten en in West-Europa minder gefixeerd is op religie. Heilzamer is een focus op de vele factoren in het hier en nu die de voedingsbodem zijn voor de problemen. Want daar ligt uiteindelijk de oplossing.’

 

Bekijk ook het college van Petra Sijpensteijn bij de Universiteit van Nederland:

Islam en cultuur

De moslimwereld kent door haar vroege beschaving en voortdurende vermenging van invloeden een rijke en gevarieerde cultuur. Het bestuderen van materiële cultuur, boeken, verhalen, films en, steeds vaker, televisieseries leert ons meer over hoe hedendaagse moslimsamenlevingen in elkaar zitten.


Cultuur als wapen

Klassieke en hedendaagse cultuur weerspiegelt de samenleving die haar heeft voorgebracht. Maar cultuur is ook een machtig wapen. Onderzoekers Petra de Bruijn en Gabrielle van den Berg laten zien dat populaire soaps en klassieke heldendichten niet alleen een helder tijdsbeeld geven, maar ook strategisch worden ingezet door gezaghebbers.

Invloedrijke televisie

Jaarlijks produceert Turkije zo’n tachtig soaps. Die worden gretig bekeken, hebben een enorme invloed en vormen een belangrijk exportproduct. De groeiende religiositeit die de huidige Turkse samenleving kenmerkt ziet Turkije-specialist Petra de Bruijn terugkomen in de populaire soaps van religieuze en regeringsgezinde televisiezenders. Zo zijn de sympathieke karakters sinds een aantal jaar altijd vrome moslims, terwijl de slechteriken zich te buiten gaan aan alcohol en andere ongepaste geneugten. Maar ook onderwerpen die in het verleden onbespreekbaar waren worden in deze soaps aangesneden, aldus De Bruijn. In één van de

Promo van de Turkse soapserie Şefkat Tepe (Medeleven Heuvel) © Samanyolu TV

Promo van de Turkse soapserie Şefkat Tepe (Medeleven Heuvel) © Samanyolu TV

soapseries wordt een seculiere legerofficier verliefd op een meisje dat een hoofddoek draagt. De serie kaart hiermee de dubieuze rol aan die het leger eind jaren negentig speelde in het buitensluiten van meisjes met een hoofddoek op de universiteit. De officier ervaart hoe het leger en de bureaucratie deze meisjes, die niets liever willen dan aan een universiteit studeren, tegenhouden om deze toekomstdroom te verwezenlijken.


Soap power

De Turkse soapseries zijn ook interessant om te bestuderen hoe gezaghebbers en andere machtige partijen in Turkije zich de populaire cultuur toe-eigenen. In het sterk gepolitiseerde Turkse medialandschap gebruiken de verschillende televisiezenders de soaps om hun ideologische punt te maken, constateert De Bruijn. In een van de bekendste series werden tot voor kort Koerdische schurken heldhaftig bestreden door Turkse militairen. Maar sinds de Turkse regering een akkoord probeert te sluiten met de Koerdische verzetsbeweging PKK, zijn de Koerden plotseling uit beeld verdwenen. De actie heeft zich nu verplaatst naar Syrië.

De vorst als held
 

Ook in het verleden gebruikten gezagsdragers cultuur om hun positie te versterken en hun ideologie uit te dragen. Zo lieten vorsten zich als held opvoeren in de Shahnama, een beroemd heldendicht uit het begin van de elfde eeuw dat het verhaal van Perzië – het huidige Iran – vertelt. Het begint bij de schepping en gaat door tot de inlijving van Perzië bij het Arabische Rijk in de zevende eeuw. Islamitische vorsten lieten hun eigen illustraties en verhaalelementen toevoegen in schitterende nieuwe handschriften  van het werk, waarvan in de negentiende eeuw de eerste kritische edities verschenen.

Strategisch omgaan met erfgoed

Perzië-specialist Gabrielle van den Berg  is vooral geïnteresseerd in de vele verhalen rond de Shahnama die de officiële edities niet haalden, maar die veelvuldig voorkomen in de handschriften-traditie van islamitische vorsten. Ze bezoekt

Pagina uit de Shahnama van sjah Tahmasp, de tweede sjah van de Safawiden-dynastie. Hij heerste in de 16e eeuw over het gebied dat nu Iran is.

Pagina uit de Shahnama van sjah Tahmasp, de tweede sjah van de Safawiden-dynastie. Hij heerste in de 16e eeuw over het gebied dat nu Iran is.

bibliotheken over de hele wereld om de vele verhaallijnen die niet als gezaghebbend werden beschouwd te identificeren. Juist die geven inzicht in hoe machthebbers destijds strategisch omgingen met cultureel erfgoed en leren ons iets over de gezagdragers van nu. Zo wordt in het hedendaagse Centraal-Aziatische Oezbekistan de veertiende eeuwse veroveraar Tamerlane – wiens leven is vereeuwigd naar het Shahnama-model – gepresenteerd als het icoon van de nieuwe Oezbeekse nationale identiteit. Ook huidige gezagdragers zetten zo in verhalen de geschiedenis naar hun hand.

Islam en recht

Systematisch onderzoek naar religieuze leefregels, wereldlijke rechtsregels en rechtspraktijken in de moslimwereld maakt duidelijk hoe daar wordt omgegaan met recht en onrecht. De sharia, het islamitische ‘rechtssysteem’, speelt daarbij een rol van betekenis.


Wetboeken en dorpen

Welke religieuze regels zijn van kracht in een moslimsamenleving, zijn ze al dan niet opgenomen in nationale wetgeving en hoe worden ze toegepast door rechters en bestuurders? Deze vragen proberen onderzoekers te beantwoorden door wetgeving en rechtspraak te bestuderen, maar ook door zich te verdiepen in de praktijk. In afgelegen dorpen en drukke stadswijken, van Noord Afrika en Europa tot Indonesië,  ondervragen ze burgers over hoe er nu echt met conflicten en misdaden wordt omgegaan.

Libische grondwet

De opgebouwd kennis is van waarde voor Nederlandse politici en beleidsmakers, maar wordt ook over onze grenzen ingezet, bijvoorbeeld in Libië. Daar werkt te midden van politieke chaos een gekozen commissie aan een nieuwe grondwet. Leidse en Libische onder-zoekers brengen advies uit over de grondwet-in-wording. Zo bouwt Leiden tegelijkertijd verder aan expertise op het gebied van wetgevings-processen in de moslimwereld.

Sharia

Hoogleraar Jan Michiel Otto ziet dat de meeste moslimlanden worstelen om een goede balans te vinden tussen diepgewortelde tradities en moderne eisen, wereldse en religieuze wetten, conservatieve en

moderne interpretaties van de sharia. Behoudende geestelijken aan de ene en groepen aan de andere kant oefenen overal druk uit op regeringen. In Tunesië, waar islamisten en nationalisten samen een regering vormden. In Saoedi-Arabië, waar Wahabitische geestelijken blokkades opwerpen tegenvrouwenrechten. In Iran, waar sommige aspecten van Khomeini’s Islamitische revolutie zijn teruggedraaid. De roep om een sterkere rol van de sharia in moslimlanden heeft dus tot uiteenlopende reacties geleid. ‘Ons onderzoek weerlegt de gangbare indruk van een algehele conservatieve wending’, zegt Otto. ‘Landen als Egypte en Marokko

De Koran, één van de belangrijkste bronnen van het islamitisch recht.

De Koran, één van de belangrijkste bronnen van het islamitisch recht.

hebben hun huwelijkswetgeving gemoderniseerd door de sharia modern te interpreteren. Dat geldt natuurlijk niet overal. In gebieden waar de zogenaamde Islamitische Staat of Boko Haram huishouden, worden angst en verderf gezaaid om de klok terug te zetten’, voegt hij toe.

Misverstanden

De sharia is voor de meeste moslims een ideaal. Maar diezelfde sharia heeft niet overal een goede reputatie.  Het islamitische rechtssysteem wordt in het Westen veelal geassocieerd met onbuigzaamheid en het ondermijnen van vrouwenrechten. De werkelijkheid is genuanceerder, zo stelt Otto. Zo nemen veel moslims de vrijheid om de sharia – ‘de wil van God’ – naar eigen inzicht te interpreteren. Niet zelden heeft de sharia een repressiever gewoonterecht gecorrigeerd, bijvoorbeeld in Tanzania en Nigeria waar vrouwen volgens de lokale gewoonten geen enkel erfrecht hadden; de sharia biedt ze meer. Onderzoek naar rechtssystemen in moslimsamenlevingen helpt om ook dit soort ontwikkelingen te verhelderen.

Islam en het Westen

Moslims leven al sinds eeuwen in Oost- en Zuidoost Europa. Hun komst naar West-Europa en de twee Amerika’s en Australië is echter recent. Het bestuderen van de manier waarop moslims zich verhouden tot hun Westerse omgeving (en vice versa), en van de wederzijdse beïnvloeding van Westers en islamitisch gedachtegoed, brengt ons een stap dichter bij een echt open en inclusieve samenleving.


Actie en reactie

Hoe proberen moslims in Westerse samenlevingen hun identiteit te behouden? Hoeveel ruimte wordt hun daarvoor gegund, op welke barrières stuiten ze en hoe reageren zij daar weer op? Deze keten van acties en reacties is het studieonderwerp van hoogleraar Maurits Berger. Zijn onderzoek concentreert zich niet alleen op moslimimmigranten in Westerse landen, maar richt zich ook op de invloed van Westerse ideeën op moslims in de rest van de wereld.
 

Mevlana Moskee te Rotterdam © Ruud Zwart

Mevlana Moskee te Rotterdam © Ruud Zwart

Gastarbeiders

Contacten tussen het Westen en de moslimwereld gaan eeuwen terug, maar pas de laatste vijftig jaar maken moslims daadwerkelijk deel uit van de Nederlandse samenleving. Anders dan landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is Nederland een jong immigratieland. Door de komst van gastarbeiders uit Marokko en Turkije in de jaren zestig, en de gezinshereniging die hierop volgde, kregen veel Nederlanders voor het eerst te maken met moslims als medeburgers.

Wrijving

Op papier is Nederland een open samenleving. Onze wetten en ons politieke systeem maken geen onder-

scheid naar afkomst of religie. Maar in de dagelijkse praktijk is dat ideaal nog geen werkelijkheid. Niet iedere Nederlander omarmt de etnische, religieuze en culturele verscheidenheid die Nederland kenmerkt. Omgekeerd hebben veel moslims moeite met typisch Nederlandse gebruiken. Dat uit zich onder meer in discriminatie, politieke verbittering en religieuze radicalisering.

Sharia

Een van de kwesties waar deze wrijving zich concentreert, is de sharia. Maurits Berger, die naast Arabist ook jurist is, bestudeert de interactie tussen enerzijds de manieren waarop moslims in Westerse landen hun islamitische leefregels proberen vorm te geven en  aanpassen aan Westerse context, en anderzijds de reacties van de Westerse samenlevingen hierop. Deze interactie is complex. Het is namelijk niet alleen een juridisch vraagstuk, maar gaat ook over identiteitsvorming, theologie, politiek, en sociale verhoudingen.

Toekomstperspectief
 

Wat hij ziet en hoort stemt Maurits Berger bezorgd over de toekomst. ‘Ik merk dat moslims van de tweede of derde generatie het gevoel hebben dat de Nederlandse rechtsstaat er niet voor hen is. Dat er met twee maten wordt gemeten. Dominees en priesters mogen opruiend preken, maar islamitische geestelijken worden al snel geweerd als  ‘haatimams’. Antisemitisme ligt heel gevoelig, maar moslims worden voortdurend beledigd. Ze voelen zich tweederangs burgers. Los van de vraag of dat terecht is, vind ik het een gevaarlijke ontwikkeling.’

Arabische chocoladeletter © Saskia Tielens

Arabische chocoladeletter © Saskia Tielens

Experts

Wetenschappers in dit multidisciplinaire onderzoeksgebied

 • Petra Sijpesteijn
 • Prof. dr. mr. Maurits Berger
 • Prof. dr. Léon Buskens
 • Dr. Bart Barendregt
 • Dr. Gabrielle van den Berg
 • Dr. Petra de Bruijn
 • Dr. Nathal Dessing
 • Dr. Crystal Ennis
 • Prof. dr. Jos Gommans
 • Dr. Ahmad Al-Jallad
 • Dr. Nico Kaptein
 • Mahmood Kooriadathodi MA
 • Arshad Muradin MA
 • Dr. Tsolin Nalbantian
 • Prof. dr. Jan Michiel Otto
 • Marcela Garcia Probert MA
 • Dr. José van Santen
 • Dr. Jan Schmidt
 • Dr. Asghar Seyed-Gohrab
 • Dr. Hans Theunissen
 • Dr. Maaike Warnaar
 • Dr. Corey Williams
 • Prof. dr. Erik-Jan Zürcher

Petra SijpesteijnHoogleraar Arabische taal en cultuur

Topics: geschiedenis van de islam, Arabische papyrologie, historiografie

+31 (0)71 527 2027

Prof. dr. mr. Maurits BergerHoogleraar Islam en het Westen

Topics: islamitisch recht, sharia in het westen, politieke islam, godsdienstvrijheid

+31 (0)71 527 1684

Prof. dr. Léon BuskensHoogleraar recht en cultuur in islamitische samenlevingen

Topics: cultuur, recht en islam in hedendaagse Midden-Oosterse samenlevingen

+31 (0)71 527 2013

Dr. Bart BarendregtUniversitair hoofddocent Culturele antropologie en sociologie

Topics: digitale antropologie, populaire cultuur, podiumkunsten in Zuidoost-Azië

+31 (0)71 527 3475

Dr. Gabrielle van den Berg Universitair docent Culturele historie van Centraal Azië en Iran

Topics: Perzische taal en literatuur, Perzische epische traditie, Sjahnama (Boek der Koningen)

+31 (0)71 527 2023

Dr. Petra de Bruijn Universitair docent Turkse talen en culturen

Topics: Turkse literatuur, uitvoerende kunsten, populaire cultuur, soaps

+31 (0)71 527 2592

Dr. Nathal DessingUniversitair docent Antropologie van de Islam

Topics: islam in Europa, moslimse vrouwenorganisaties, rituelen

+31 (0)71 527 1690

Dr. Crystal EnnisUniversitair docent Economieën van het modern Midden-Oosten

Topics: politieke economie, ondernemerschap, arbeidsmarkthervormingen, werkloosheid Golfstaten

+31 (0)71 527 5635

Prof. dr. Jos GommansHoogleraar Koloniale- en Wereldgeschiedenis

Topics: Zuid-Aziatische geschiedenis en islam, koloniale geschiedenis, Nederlands oriëntalisme, diaspora

+31 (0)71 527 2167

Dr. Ahmad Al-Jallad Universitair docent Arabische Taal en Linguïstiek

Topics: vroeg Arabische- en Noord-Arabische taal, inscripties, historische Semitische taalkunde

+31 (0)71 527 2223

Dr. Nico KapteinUniversitair docent Islam

Topics: islam en lokale cultuur in Midden-Oosten, Zuidoost-Azië Indonesië, Nederlands islambeleid in Oost-Indië

+31 (0)71 527 2281

Mahmood Kooriadathodi MAPromovendus Zuid- en Zuidoost-Aziatische Islam

Topics: Ulama-netwerken in India, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, islamitisch recht

+31 (0)71 527 1288

Arshad Muradin MAPromovendus Islam in het Westen

Topics: islam in Europa, islamitisch familierecht, Alternative Dispute Resolution, Nederlands civiel recht, internationaal privaatrecht

+31 (0)71 527 8998

Dr. Tsolin Nalbantian Universitair docent Sociale geschiedenis van het moderne Midden-Oosten

Topics: Syrië, Libanon, minderheidsgroepen, diaspora, nationalisme

+31 (0)71 527 2985

Prof. dr. Jan Michiel OttoHoogleraar recht en bestuur in ontwikkelingslanden

Topics: sharia en nationaal recht, bestuur en ontwikkeling

+31 (0)71 527 7290

Marcela Garcia Probert MAPromovenda Midden-Oostenstudies

Topics: ontwikkeling van populaire religiositeit in de islamitische wereld, magie en divinatie, vrouwen in de islam

+31 (0)71 527 2727

Dr. José van SantenSenior docent en onderzoeker Islamitisch fundamentalisme

Topics: gender en bekering in islam, migratie, islam in Afrika, fundamentalisme en gender

+31 (0)71 527 2727

Dr. Jan SchmidtUniversitair docent Turks

Topics: Historiografie en literatuur van het Ottomaanse Rijk

+31 (0)71 527 2021

Dr. Asghar Seyed-Gohrab Universitair hoofddocent Perzische literatuur en islamitische mystiek

Topics: geschiedenis van Iran, Perzische literatuur en politiek, islamitische mystiek (Soefisme) en filosofie, Perzische handschriften, Iraanse film en visuele cultuur

+31 (0)71 527 2287

Dr. Hans TheunissenUniversitair docent Turkse studies

Topics: Ottomaanse architectuur, islamitische kunst, Turkse geschiedenis en cultuur

+31 (0)71 527 6480

Dr. Maaike WarnaarUniversitair docent International Studies

Topics: Iran, Iraans buitenlands beleid, politiek van het Midden-Oosten

+31 (0)71 527 7665

Dr. Corey Williams Universitair docent Christendom in de moderne wereld

Topics: religie in Afrika, nieuwe religieuze bewegingen, religieuze migratie, geweld en religie

+31 (0)71 527 6903

Prof. dr. Erik-Jan ZürcherHoogleraar Turkse talen en culturen

Topics: opkomst van het moderne Turkije, Jonge Turken-beweging/revolutie

+31 (0)71 527 2026

Onderwijs

Studenten leren direct van onze onderzoekers

Studenten kunnen aan de Universiteit Leiden gericht de islam en moslimsamenlevingen bestuderen bij de opleidingen Midden-Oostenstudies en Religiewetenschappen. Maar ook studenten taalwetenschap, recht, literatuurwetenschap en geschiedenis krijgen college van Leidse specialisten op het gebied van islam en samenleving. Bij Midden-Oostenstudies, de grootste opleiding op dit gebied in Nederland en één van de grootste in Europa, verdiepen studenten zich ook altijd in een taal: Arabisch, Perzisch, Turks of Hebreeuws. Afgestudeerden beschikken over specifieke kennis van een bepaalde religie, regio, taal en cultuur, en kunnen die specialistische kennis in een globaal kader plaatsen. Ze komen terecht bij overheden, bedrijven, in de diplomatieke dienst, bij media en culturele organisaties, of ze worden zelf onderzoeker.

Petra Sijpesteijn in gesprek met haar studenten © Marc de Haan Petra Sijpesteijn in gesprek met haar studenten © Marc de Haan

Outreach & Nieuws

Wetenschap midden in de maatschappij

Ons onderzoek reikt verder dan de wetenschappelijke wereld alleen. Wetenschappers delen hun vakkennis op scholen, in musea, tijdens evenementen en via toegankelijke publiekssymposia. Zo brengen zij de wetenschap naar de maatschappij.

Nieuws

Agenda

Partners

Samenwerking brengt ons verder